Domov Správy - zoznam Miestne dane v roku 2013 po novom - oznámenie obce Ružindol

Miestne dane v roku 2013 po novom - oznámenie obce Ružindol

Novela zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov účinná od 01.12.2012 prináša viacero podstatných zmien.

Zmena spočíva v tom, že uvedený zákon spája do spoločného tlačiva priznanie nasledovných štyroch miestnych daní:

- daň z nehnuteľnosti

- daň za psa

- daň za predajné automaty

- daň za nevýherné hracie prístroje

tieto dane budú vyrubené jedným rozhodnutím.

Kto musí vyplniť a podať nové tlačivo Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje?

- noví daňovníci, ktorí v priebehu roka 2012 nadobudli novú nehnuteľnosť /kúpou, darovaním, dedičstvom a pod./ a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31.12.2012

- vlastníci nehnuteľností u ktorých nastali zmeny oproti roku 2012 /zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, vydanie stavebného povolenia, zmena využitia stavby, prístavba, prestavba a pod./

Termín: do 31.01.2013

- noví majitelia psov, ktorí doteraz nemali oznamovaciu povinnosť a táto im vznikla do 31.12.2012 /priznanie sa podáva, ak je pes starší ako 6 mesiacov – vtedy vzniká daňová povinnosť/

Termín: do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

- noví prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov,  ktorým vznikla nová daňová povinnosť do 31.12.2012.

Termín: do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

Vyplnené daňové priznanie a žiadosti o zníženie daní v zmysle VZN obce treba podať na Obecný úrad v Ružindole do 31.01.2013 osobne alebo poštou.

Tlačivá a VZN obce na stránke www.ruzindol.sk / Na stiahnutie / Iné dokumenty

Vyhľadávanie

Prezentácia

 

Mapa

Mapa Ruzindol icon

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Meniny

Predvčerom 2016-07-22 : Magdaléna
Včera 2016-07-23 : Oľga
Dnes 2016-07-24 : Vladimír
Zajtra 2016-07-25 : Jakub
Pozajtra 2016-07-26 : Anna